Newyork:               Londra :               Frankfurt:               Sydney:               Tokyo:         

Duyuru

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

İşaret : 53 Tarih : 05.03.2024 Öz : Genel kurul toplantımızın 29 Mart 2024       Cuma günü Saat 13.30’da yapılacağı hk.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi 41 inci olağan genel kurul toplantısının gündemindeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2024 Cuma günü saat 13.30’da “İstanbul, Cihangir, Susam Sokak, Marmara Apt. No:2 K.5 D.8” adresinde yapılması yönetim kurulunca karara bağlanmıştır.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tabloları yukarıda belirtilen adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel kurulumuzun çağrı ilanları gerekli tarihlerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli gazetede yayınlanacaktır.

Bakanlık tebliğlerine göre Şirketimiz genel kurulunda bakanlık temsilcisi hazır bulunacağından mezkûr gün ve saatte belirtilen mahalde bulunmanızı, şahsen katılamadığınız takdirde ek’te takdim edilen vekâletname örneğine göre temsilcinizi tayin etmenizi siz sayın ortağımız ve Şirketimiz menfaatleri icabı rica eder, bu vesile ile saygılarımı sunarım.

GENÇER HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
  3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
  4. 2023 faaliyet yılına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
  5. Yönetim kurulu üyeleri ile görevli üyenin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  7. Yönetim kurulu üyeleri ile görevli üyenin ücretlerinin tespiti,
  8. Şirket Yönetim Kurulu’nca 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
  9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
  10. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………………………………………TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gençer Holding A.Ş.’nin 29.03.2024 Cuma günü saat 13.30’da, “Kılıçalipaşa Mah. Susam Sok. Marmara Apt. No:2 K:5 D:8 Beyoğlu/İstanbul” adresinde yapılacak 2023 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sayın ……..………………………………………………………. vekil tayin ettim.

PAY SAHİBİNİN :

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

İmza :

Not : Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Genel Kurulu Çağrı İndirmek İçin Tıklayın